Algemene Voorwaarden

Begrippen

Opdracht:
Iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de reiniging van een of meerdere voertuigen zoals afgesproken in een daartoe strekkende overeenkomst. De Opdracht kwalificeert zich als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in Boek 7:400 e.v. BW.

Opdrachtgever:
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van Opdrachtgever wordt bedoeld de Zakelijke Opdrachtgever of de Particuliere Opdrachtgever, tenzij anders vermeld staat.

Particuliere Opdrachtgever:
Een natuurlijk persoon die de Opdracht anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf verstrekt.

Zakelijk Opdrachtgever:
Opdrachtgever die de Opdracht in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf verstrekt.

Opdrachtnemer:
CarCare Vierhout vertegenwoordigd door Stef Vierhout


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten worden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen. De afwijking van deze voorwaarden geldt alleen voor de betreffende Opdracht, tenzij de afwijking in een volgende Opdracht wordt bevestigd.
 2. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig is of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden of de Opdracht voor het overige in stand. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen het nietige/vernietigde beding dan vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 3. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van die algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

Artikel 2: Moment van reiniging
Het voertuig van de Opdrachtgever wordt op vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd.

Artikel 3: Duur

 1. De duur van de Opdracht is gebonden aan het volbrengen van de overeengekomen Opdracht. Indien een enkele Opdracht is overeengekomen eindigt de Opdracht direct nadat de Opdracht is uitgevoerd. Indien er een pakket is afgenomen eindigt de Opdracht nadat de overeengekomen looptijd is verstreken.

Artikel 4: Beëindiging

 1. De Opdracht kan ten alle tijden en met onmiddellijke ingang worden beëindigd door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever de Opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht beëindigt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om 35 euro reserveringskosten in rekening te brengen.
 3. Indien u ervoor kiest om een gemaakte boeking niet te verplaatsen en wenst te annuleren, ontvangt u voor het aanbetaalde bedrag een voucher. Deze kunt u gebruiken als betaalmiddel bij Opdrachtnemer. Indien de voucher een jaar na uitgifte niet is gebruikt, kan het bedrag worden teruggestort.

Artikel 5: Reiniging

 1. Het vuil dat verwijderd kan worden is afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer, vliegenroest en lijmresten kunnen slechts beperkt worden verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het voertuig, zoals lakschade, met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het voertuig door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en zal de Opdracht naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Termijn van de geagendeerde afspraak is een richtlijn, en geldt nooit als fatale termijn voor het uitvoeren.

Artikel 6: Instructies
Opdrachtgever behoort zich aan instructies te houden van Opdrachtnemer, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de Opdracht. Handelingen van de Opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van Opdrachtnemer kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van een te reinigen voertuig waardoor deze niet volledig bereikbaar is voor Opdrachtnemer of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in het voertuig bij interieurreiniging.

Artikel 7: Controleren

 1. Opdrachtnemer controleert tijdens en na uitvoering van de Opdracht of er schade is ontstaan.
 2. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Opdrachtnemer mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.
 3. Opdrachtgever controleert zowel het interieur als het exterieur van het voertuig direct na afloop van de Opdracht op enige vorm van schade. Indien Opdrachtgever bij deze controle geen schade aantreft of nalaat het voertuig op enige vorm van schade te controleren, dan wordt de opdracht geacht naar behoren en zonder het toebrengen van enige schade te zijn uitgevoerd.

Artikel 8: Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk aangegeven te worden. Klachten met betrekking tot het resultaat die geleverd is door de reiniging van Opdrachtnemer dient u binnen 24 uur te melden via het afspraak- c.q. contactformulier op www.carcarevierhout.nl. Zo kan redelijkerwijs gecontroleerd worden of de uitvoering van de opdracht van Opdrachtnemer de oorzaak van desbetreffende klacht is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de dienst.
 2. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt na reiniging van het voer- of vaartuig. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beter zichtbaar worden van dergelijk schade.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
 4. Waardevolle spullen die geen onderdeel zijn van het voertuig, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot kinderzitjes, bonnen, munten, sieraden en brillen zijn de verantwoording van de Opdrachtgever. Het te reinigen voertuig dient door de Opdrachtgever leeg achter gelaten te worden. Indien er toch waardevolle spullen in het voertuig achterblijven zal Opdrachtnemer zijn best doen om de waardevolle spullen voor de Opdrachtgever te verplaatsen binnen het voer- of vaartuig. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan waardevolle spullen welke schade is ontstaan tijdens het reinigen van het voer- of vaartuig.

Artikel 10: Betaling

 1. Particuliere Opdrachtgevers dienen de kosten voor de reiniging van het voertuig voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht te voldoen.
 2. Zakelijke Opdrachtgevers dienen de kosten voor reiniging van het voertuig binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 3. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien hij niet tijdig betaalt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt. Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder nadere kennisgeving de gehele vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en op de Overeenkomst van Opdracht evenals geschillen die uit deze algemene voorwaarden of de Opdracht voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Car Care Vierhout

Wij hebben alles in huis om je auto weer te laten shinen!

Je auto wordt zorgvuldig en op de juiste manier behandeld.

Bereikbaar op
Werkplaats

Marconiweg 34
8071 RA Nunspeet

KvK
89313291